Jelenlegi hely

A) Szakpolitikai stratégia

A Társulat elődje az 1891-ben alapított Mathematikai és Physikai Társulat, amely 1923-ban alapítójáról az Eötvös Loránd Matematikai és Fizikai Társulat nevet vette fel. E társulat működése 1945-ben megszűnt, fizikai részlege 1945 és 1948 között mint a Magyar Természettudományi Társulat Fizikai Szakosztálya működött. E szakosztályból alakult meg 1949-ben a Műszaki és Természettudományi Egyesületek Szövetségének tagegyesületeként a Magyar Fizikusok Egyesülete, amely 1950-ben az Eötvös Loránd Fizikai Társulat nevet vette fel.

Az ELFT utolsó nagy átalakulása a tanári szakcsoportok és a területi csoportok létrehozásával és az ennek hatására bekövetkezett jelentős létszámnövekedéssel, valódi országos jellegűvé válással és a szakmai munka súlyponteltolódásával az 1970-es évek közepén következett be. Az időközben megváltozott törvényi környezet és az ugyancsak megváltozott támogatási feltételek az 1990-es évek utolsó éveiben a működési mód és a szervezet bizonyos átalakulásait tették szükségessé (ekkor szűnt meg pl. a társulat egyik fontos testülete, a Tanács), de ezek a formai változások nem jártak a társulat valódi működési módjának jelentősebb módosulásával.

Az utolsó másfél évtizedben a taglétszám felére csökkent, a 2008-as gazdasági válság pedig pénzügyi szempontból (mind a folyó fizetések, mind a vagyoni helyzet területén) is kritikus helyzetbe hozta a társulatot. Ugyanakkor új szervezési és infokommunikációs lehetőségek nyíltak meg, amelyekkel társulatunk nem, vagy nem a megfelelő mértékben és módon él. Mindez szükségessé teszi, hogy mérleget vonjunk. Meg kell vizsgálnunk jelenlegi tevékenységünket, fel kell mérnünk, milyen mértékben tudunk megfelelni a társulat alapszabályában rögzített írott és a 120 éves társulati közélet hagyományain alapuló íratlan célkitűzéseinknek. Újra kell definiálnunk jövőképünket, sőt részben küldetésünket is. Mindezek alapján pedig el kell döntenünk, hogy a magyar társadalom, a világ és a nemzetközi fizikus közélet mely elvárásaihoz való hozzájárulást tudjuk felelősen felvállalni, majd ki kell dolgoznunk az e célkitűzések megvalósításához vezető út egyes lépéseit. Mindenképpen változtatnunk, korszerűsítenünk kell a társulat működésén, hogy a külső és belső elvárásoknak meg tudjunk felelni.

Az ELFT számos szakcsoportja és területi csoportja működik igen hatékonyan, rendez iskolákat, szemináriumsorozatokat, ankétokat, szervez versenyeket, vesz részt aktívan a tudomány népszerűsítésében. A fizikus és fizikatanári közélet kiemelkedő és megbecsült elismerései közé tartoznak a társulat díjai. A társulat oktatáspolitikai állásfoglalásai komoly tekintélynek örvendenek. Hat évtizedes múltra tekint vissza az ELFT legfontosabb kiadványa, a nemzetközi viszonylatban is párját ritkító Fizikai Szemle. A társulat lapgazdája a szinte egyedülálló, csaknem 120 éves Középiskolai Matematikai és Fizikai Lapoknak. A magyar fizikai közélet tekintélyes eseménye a háromévenkénti Fizikus Vándorgyűlés. Két évtizede működteti a társulat az egyik legrégebbi magyar levelezőlistát, a Fizinfót. Az ELFT alapító tagja az Európai Fizikai Társulatnak (EPS); az ELFT tagjai aktív szerepet játszanak az EPS testületeiben, divízióiban és csoportjaiban.

Mindezek ellenére a társulat hatékonysága és működésének korszerűsége jelentősen elmarad attól a szinttől, amelyet a magyar fizikusok és fizikatanárok egyesületétől joggal el lehet várni. Ez teszi indokolttá egy, a következő 10–15 évre vonatkozó stratégiai terv kidolgozását.

A társulat fő célkitűzései az Alapszabály 3. és 4. §-aiban találhatók. Ezek a célkitűzések rendkívül időtálló módon fogalmazódtak meg; ma is pontosan írják le az ELFT céljait, feladatait. Az ELFT küldetése ezért nem szorul számottevő korrekcióra.

A Társulat elsősorban a fizikai és a hozzá kapcsolódó tudományok területén működő kutatóknak, tanároknak és a fizika alkalmazásával foglalkozóknak önkéntes társuláson alapuló tudományos egyesülete.

Jelen dokumentum bizonyos, a következő egy-két évtizedre vonatkozó feltevéseken, várakozásokon alapul. Feltételezzük, hogy a fizikai módszerek és főleg a problémák fizikusi megközelítésének tudományos és társadalmi szerepe mind hazánkban, mind az egész világban megőrzi vagy fokozza jelentőségét. Meggyőződésünk, hogy a műszaki és természettudományos képzés, a kutatás-fejlesztés és az innováció a jelenlegi válság meghatározó kitörési pontjai lesznek. Tudjuk, hogy a kommunikáció, sőt a társadalmi élet az elektronikus alapú szociális hálózatok irányában fejlődik. Hiszünk abban, hogy előrehalad Magyarország európai integrációja, valamint hogy a magyar tudomány és ezen belül a fizika mind művelői, mind pedig kutatási infrastruktúrái tekintetében e jelenlegit is meghaladó mértékben válik az európai és a nemzetközi tudományosság integráns részévé.

Az ELFT-nek úgy kell megőriznie értékeit és 120 éves hagyományait, hogy közben figyelembe veszi a következő évtizedek változó szakmai és társadalmi környezetét és az ebből adódó kihívásokat. E kihívások közül kiemelkedik a láthatóság és a társadalmi szerepvállalás fokozása mind a civil társadalom, mind pedig a szakpolitikusok irányában.

Ellentétben számos más ország vagy régió fizikai társulataival, az ELFT, mint „tudós társaság” szerepe korlátozott, hiszen ezt a szerepet alapvetően az MTA Fizikai Tudományok Osztály tölti be. Ugyanakkor nagyon fontos meghatározni azokat a pontokat, amelyekben az ELFT, illetve annak szakcsoportjai hatékonyan egészíthetik ki az Osztály, illetve az osztály tudományos bizottságainak szerepét. Ilyen szerepet az ELFT elsősorban a fizikus köztestületi tagok körében tölthet be.

A vitafórumnak ez a fejezete az ELFT politikai stratégiai céljainak megvalósítása érdekében elvégzendő főbb teendőket megvitatására szolgál és megfelel a stratégiai terv A) (Szakpolitikai stratégia) fejezetének.

vissza a vitafórum nyitólapjához


A folyó szöveg dőlt betűs részei az ELFT Alapszabályából átvett idézetek.

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer